LIONS QUEST gyvenimo įgūdžių ugdymo programa – išsami ir nesudėtinga jaunimo ugdymo bei krizių prevencijos programa, skirta 5-10 kl. mokiniams. Ji moko, kaip nuosekliai, rūpestingai ir saugiai lavinti mokinių gyvenimo bei pilietiškumo įgūdžius.

Ši programa sukurta siekiant padėti pagrindinės mokyklos mokiniams, tėvams ir mokytojams susidoroti su fiziniais, emociniais ir socialiniais iššūkiais, kurie kyla ankstyvoje paauglystėje. „Paauglystės kryžkelės“ padeda mokiniams valdyti konfliktus bei pyktį, o mokytojams – kovoti su patyčiomis.

Centro bendruomenė priėmė sprendimą LIONS QUEST „Paauglystės kryžkelių“ programą vykdyti 5 – 8 klasėse taikant trejų metų mokymo modelį, o 9 - 10 klasėse dvejų metų mokymo modelį.

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos „Paauglystės kryžkelės“ tikslai:

 1. Skatinti šeimas, mokyklas bei bendruomenės narius telkti taikią bendruomenę, kuri puoselėtų tarpusavio santykius, sudarytų sąlygas teigiamam elgesiui bei prasmingai veiklai.
 2. Supažindinti jaunus žmones su pagrindiniais sveikos gyvensenos įgūdžiais.
 3. Vykdyti priklausomybės ligų prevenciją.
 4. Ugdyti jaunų žmonių pilietiškumą, bendradarbiavimo įgūdžius bei gebėjimą padėti kitiems.
 5. Stiprinti jaunimo įsipareigojimus jų šeimoms, bendraamžiams, mokyklai ir bendruomenei.

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“ formuoja:

 • gyvenimo įgūdžius vaikystėje;
 • gyvenimo įgūdžius paauglystėje;
 • pozityvaus elgesio įgūdžius;
 • problemų iškėlimo įgūdžius (alkoholio ir kitų narkotikų vartojimas, smurtas, priekabiavimas) ir sprendimo įgūdžius;
 • konfliktų sprendimo įgūdžius;
 • geros atmosferos bendruomenėje kūrimo įgūdžius.

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programą „Paauglystės kryžkelės“ sudaro:

 • 1 modulis. Įžengiant į paauglystę: paauglystės kelionė.
 • 2 modulis. Pasitikėjimas savimi ir bendravimo įgūdžiai.
 • 3 modulis. Emocijų valdymas.
 • 4 modulis. Ryšiai su bendraamžiais.
 • 5 modulis. Šeimos santykiai.
 • 6 modulis. Išmintingi pasirinkimai.
 • 7 modulis. Sveika gyvensena.
 • Mokymasis per savanorystę.
 • Apibendrinimas. Galimybių atskleidimas.
 • Tėvų švietimas. Mokinių tėvams organizuojami susitikimai šiomis temomis:
  • Pagalba paaugliams, ugdant jų pasitikėjimą savimi.
  • Bendravimo įgūdžių ugdymas.
  • Šeimos konfliktų sprendimas.
  • Priklausomybės ligų prevencija.

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos „Paauglystės kryžkelės“ įgyvendinimas Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre 2015 – 2016 m.m.

Per 2015-2016 m.m. gyvenimo įgūdžių ugdymo programos „Paauglystės kryžkelės“ įgyvendinimo metu vyko mokinių ugdymas tokiomis temomis:

1 modulis „Įžengiant į paauglystę: paauglystės kelionė“ prasidėjo nuo geranoriškos ir rūpestingos klasės bendruomenės kūrimo susikuriant draugiškos klasės taisykles. Užsiėmimuose mokiniai supažindinti su paauglystės metu vykstančiais pokyčiais, skatinami prisiimti atsakomybę už sveiką gyvenseną ir formuoti tuos charakterio bruožus, kurių reikia sveikam augimui ir brendimui.

Dalyvaudami 2 modulio „Pasitikėjimas savimi ir bendravimo įgūdžiai“ užsiėmimuose mokiniai sužinojo, kokie veiksniai stiprina pasitikėjimą savimi, mokėsi dėmesingai klausytis ir tinkamai reaguoti į pašnekovą, atsakingai elgtis, gerbti save ir kitus. Mokiniai buvo supažindinti su „Šešių žingsnių“ teigiamų sprendimų priėmimo metodu, kurį bandė taikyti praktinėje veikloje.

3 modulyje „Emocijų valdymas“ buvo plėtojamos pirmame ir antrame moduliuose aptartos temos, kurių tikslas:

 • paaiškinti, kad paauglių išgyvenamos emocijos yra normalus reiškinys;
 • atskleisti, kad toje pačioje situacijoje skirtingi žmonės gali jaustis ir reaguoti skirtingai;
 • paaiškinti, kad žmonių žodžiai ir veiksmai gali veikti mūsų emocijas ir kaip mūsų veiksmai gali veikti kitų žmonių jausmus;
 • mokytis nusiraminti ir priimti tinkamus sprendimus esant didelei emocinei įtampai.

Užsiėmimus kartą per savaitę kiekvienoje 5-10 klasėje vedė klasės pedagogai, auklėtojai ir pagalbos mokiniui specialistai (psichologė Vilma Narkevičienė ir socialinė pedagogė Rasa Vilimienė). Užsiėmimai vyko ne tik Centre, bet ir Kauno kurčiųjų reabilitacijos centre. Mokymai vyko taikant įvairias veiklas taikant skirtingas darbo formas - temos pristatymas, judrieji žaidimai, diskusijos, vaidinimai, video medžiagos peržiūra ir aptarimas, darbas grupėse, taip pat buvo organizuoti susitikimai su kurčiųjų bendruomenės atstovais.

Pritaikydami programos metu įgytas akademines žinias ir bendravimo įgūdžius 9-10 kl. mokiniai mokėsi įvardinti aktualias problemas Centre, ieškojo galimų šių problemų sprendimo būdų. Mokiniai mokėsi parengti ir įgyvendinti trumpalaikį mokymosi per savanorystę projektą pradinių klasių mokinių užimtumo pertaukų metu problemai spręsti. 9-10 kl. mokiniai-savanoriai organizavo judriąsias pertraukas Parengiamosios - 4 kl. mokiniams.

2015-2016 m.m. buvo suorganizuoti 3 susitikimai su 5-10 klasių mokinių tėvais. Šių susitikimų metu psichologė Vilma Narkevičienė ir socialinė pedagogė Rasa Vilimienė mokinių tėvus supažindino su teorinėmis žiniomis ir įgūdžiais, kurių jų vaikai mokosi „Paauglystės kryžkelių“ programoje, praktinėje veikloje išbandė mokinių gyvenimo įgūdžių ugdyme taikomus metodus. Susitikimuose dalyvavo kurti ir girdintys mokinių tėvai. Patys tėvai inicijavo dalijimąsi asmenine patirtimi, aptariant bendravimo su kurčiu vaiku, paaugliu panašumus ir skirtumus kurčiųjų ir girdinčiųjų šeimoje. Buvo aptariami kurčių paauglių pasitikėjimo savimi, pagarbos sau ir kitiems, atsakingo elgesio ugdymo būdai.

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos „Paauglystės kryžkelės“ įgyvendinimas Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre 2016 – 2017 m.m.

Socialinio emocinio ugdymo diena Kulautuvoje

Akimirkos

comenius.jpg

Elektroninis dienynas

Gestų žodynas

Pamokų laikas

2 % parama

Kelių eismo taisyklės lietuvių gestų kalba

Nuorodos